LZS

„Zanim dorosnę do maratonu”

Wystartowały zapisy do biegów towarzyszących dla dzieci „Zanim dorosnę do maratonu” organizowane w ramach Półmaratonu Świdnickiego.

Link do zgłoszeń:

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5139

Przypominamy, że mamy tylko 350 miejsc 😉

plakat biegi dla dzieci 2019

 

Regulamin

biegów dla dzieci rozgrywanych podczas imprezy towarzyszącej 

V RST Półmaratonu Świdnickiego

I. Organizator
Organizatorem biegów dla dzieci jest Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy. Biegi
dla dzieci odbywają się w ramach imprezy towarzyszącej V RST Półmaratonowi
Świdnickiemu
II. Cele
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
III. Termin, miejsce, dystans.
1. Bieg odbędzie się 8 listopada 2019 r. w Świdnicy na stadionie sportowym
2. Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 10.00. Uzupełnienie zapisów do
biegów od 9.00 do 9.50.
4. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku
uczestników.
5. Biegi dla dzieci będą rozgrywane w:
klasyfikacji dziewcząt i klasyfikacji chłopców w następujących kategoriach
wiekowych (godziny startu podane orientacyjnie):
Bieg Bąbla (2014 i młodsi) dystans: 200 metrów, godzina 10:00
Bieg Krasnala (2013), dystans: 200 metrów, godzina 10:15
Bieg Starszaka (2012) dystans 200 m , godzina 10.30
Bieg Smyka (2011), dystans: 200 metrów, godzina 10:45
Bieg Urwisa (2010), dystans: 400 metrów, godzina 11:00
Bieg Juniora (2009-2008), dystans: 600 metrów, godzina 11:15
Bieg Nastolatka (2007-2006), dystans: 1200 metrów, godzina 11:30
W przypadku gdy w danej kategorii zgłoszonych będzie mniej niż 3 osoby,
zgłoszeni uczestnicy będą przeniesieni do kategorii wyższej lub niższej. O
przeniesieniu do właściwej kategorii każdorazowo decyduje Organizator.
IV. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa.
1. Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy urodzeni w 2006 roku i młodsi.
2. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest dokonanie zgłoszenia oraz
wypełnienie Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do
udziału w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego
zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią
odpowiedzialność.
 zgłoszenia internetowe do biegu poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się
na stronie:
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5139
(limit miejsc 350) .

Dziecko można zapisać przez zgłoszenie zbiorowe bez konieczności zakładania
profilu.  Przy zapisie nie swojego dziecka należy podać adres email rodzica lub
opiekuna prawnego. Bez takiej informacji zapis elektroniczny nie będzie możliwy.
• W dniu 08.11.2018 r w godzinach od 17.00 – 21.00. (limit 50 miejsc)
 w dniu zawodów w godzinach 9.00 – 9.50 (pozostały limit)).
Dziecko można zapisać przez zgłoszenie zbiorowe bez konieczności zakładania
profilu,
3. Dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia jest równoważne z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz.
926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz do ich poprawiania i usuwania.
4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb
administracyjnych i analitycznych.
5. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do
przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub
filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz
innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na
potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w
Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby
komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do
nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów
i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane
na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja,
radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe
i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji
i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu.
Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do
uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym
punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi,
informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji IV Półmaratonu
Świdnickiego.
7. Ze względów bezpieczeństwa w biegach zabroniony jest udział osób
poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz
biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów,
które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.
8. We wszystkich kategoriach dzieci biegają same
9. Udział w Biegach dla dzieci jest bezpłatny.
10.Możliwe jest zadeklarowanie i wpłacenie dobrowolnej składki w wysokości
5 zł na rzecz organizacji biegu.

11. Podczas rejestracji uczestnik musi okazać swój dowód osobisty, legitymację
szkolną lub inny dokument umożliwiający weryfikację danych.
V. Klasyfikacje i nagrody
1. Nie będzie prowadzona klasyfikacja w ramach poszczególnych biegów.
Biegi dla dzieci odbędą się na stadionie sportowym w Świdnicy. Każdy młody
uczestnik biegów otrzyma swój własny numer startowy i wystartuje w
odpowiednim dla jego wieku dystansie. Na mecie dla wszystkich zawodniczek
i zawodników będą czekały niespodzianki przygotowane przez organizatorów, a
zwycięzcy poszczególnych kategorii zostaną nagrodzeni medalami. Wszyscy
uczestnicy otrzymają pamiątkowe gadżety, a pierwsza dziesiątka w każdym biegu
pamiątkowe koszulki.
2. Oprócz zmagań biegowych podobnie jak w latach ubiegłych LZS przygotuje dla
najmłodszych miasteczko sportowe, w którym można będzie spróbować swoich
sił w konkurencjach tj. rzuty woreczkami (numerologia), rzuty ringo, hokej, strzały
na bramkę czy kręgle. Nad bezpieczeństwem i dobrą zabawą będą czuwać
organizatorzy oraz wolontariusze.
VI. Uwagi końcowe
1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko uczestnika.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas
imprezy.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub
części za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne
postanowienia (w całości bądź części) zachowają ważność i wykonalność.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w
Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do
Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na
stronie.
5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
ORGANIZATOR

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress